Prelegenci

     

Prof. Wojciech Suchorzewski

Profesor zwyczajny, związany z Politechniką Warszawską od 60 lat. Pracę rozpoczął jako zastępca asystenta w roku 1953 jako student trzeciego roku. Wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki oraz w projektowaniu infrastruktury komunikacyjnej. Prekursor polskiej szkoły Inżynierii Ruchu Drogowego. Autor i współautor podręczników inżynierii ruchu (pierwsze wydanie w roku 1977, najnowsze w roku 2008). W latach 1986-2003 kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej. Aktywny członek wielu organizacji: TUP i SITK, członek Krajowej Rady ds. Autostrad (od 1999r., przewodniczący od 2006r.), członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Komisji Architektoniczno-Urbanistycznych - Głównej oraz Miejskiej m. st. Warszawy, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Transportu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji (2009-2011), członek Społecznej Rady Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej powołanej w 2012 r. Członek Komitetów PAN: Inżynierii Lądowej i Wodnej (4 kadencje), Transportu (7 kadencji), Prognoz "Polska w XXI wieku" (1996-1998). Udział w projektach Unii Europejskiej, OECD, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), Banku Światowego, EBOR, UNDP i JICA oraz ponad 5 lat pracy w United Nations Centre for Human Settlements (UN-Habitat). Dorobek naukowy obejmuje ponad 300 publikacji i referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz kilkadziesiąt opracowań studialnych/planistycznych, projektowych i ekspertyz (także w ramach Suchorzewski Konsulting). Autor fundamentalnych dokumentów w zakresie polityki transportowej (Polityka Transportowa m.st. Warszawy, 1995 r., Polityka Transportowa Państwa 2006-2025, Strategia transportowa Warszawy, 2009r.) i strategicznego planowania (m.in. współautor koncepcji rozwojowej układu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce). Aktywny popularyzator zagadnień inżynierii komunikacyjnej, polityki transportowej, bezpieczeństwa ruchu oraz zrównoważonego rozwoju na forum publicznym.

    

Dr inż. Andrzej Brzeziński

Kierownik Zespołu Inżynierii Komunikacyjnej w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, kierownik Kursu na audytorów brd, partner w firmie projektowo-konsultingowej TransEko i niezależny konsultant w dziedzinie planowania i projektowania systemów transportowych. Współautor takich dokumentów jak: Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025, Studium układu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce (2007-2009), Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego m.st. Warszawy, Kierunki realizacji polityki parkingowej m.st. Warszawy, Strategia ruchu pieszego w Warszawie. Autor licznych projektów studialnych z zakresu planowania systemów transportowych, analiz wykonalności, zbiorowego transportu publicznego i bezpieczeństwa ruchu. Współautor dokumentacji w projektach finansowanych ze środków UE (m.in. dot. tras tramwajowych, tras drogowych, mostów, bezpieczeństwa ruchu i zarządzania ruchem). Współautor projektów organizacji ruchu oraz przepisów i wytycznych projektowania m.in. (Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Warszawie, Katalogu typowych rozwiązań na przejściach dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości wsie, Wytycznych projektowania rozwiązań dla ruchu pieszego). Autor ponad 70 publikacji i referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Konferencji Miasto i Transport w latach 2006-2015.

    

Wiesław Witek

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (Zarządzanie w Administracji Publicznej). Miłośnik kolei, z którą był związany przez kilkanaście lat swojej kariery zawodowej. W okresie dziesięciu lat pracował na stanowiskach kierowniczych m.in. jako Zastępca Naczelnika Stacji PKP Warszawa Centralna czy Naczelnik Biura Handlowego Pasażerskiego w ówczesnej Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie. W latach 1998 1999 był Dyrektorem Zakładu Aglomeracyjnych Przewozów Pasażerskich w Warszawie. Zarządzał przewozami na obszarze dawnych pięciu województw (m.in. warszawskie i łódzkie). Wdrożył m.in. system ajencyjnej sprzedaży biletów. Uczestniczył we wprowadzaniu marki InterCity oraz współorganizował proces przekształceń własnościowych w Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Od roku 1999 do grudnia 2013 związany był z Urzędem m. st. Warszawy, od 2008 r. jako Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy. Dzięki temu doskonale poznał poszczególne elementy infrastruktury komunikacyjnej Warszawy. Zagadnienia transportowe poznał również od kuchni podczas prac w zespole koordynującym przygotowania do obsługi mistrzostw EURO 2012. Za swoje największe wyzwanie w 2014 roku uważa organizację komunikacji miejskiej po uruchomieniu II linii metra.