Prelegenci

     

prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

Jacek Szołtysek jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Logistyki Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia od ponad 15 lat na potencjale logistyki w zarządzaniu miastem, w ochronie zdrowia, akcjach humanitarnych i innych zastosowaniach logistyki społecznej. Zainicjował nowe kierunki badań w obszarze logistyki miasta, logistyki zwrotnej oraz nowy obszar stosowania logistyki logistyki społecznej. Jest autorem 7 podręczników akademickich i 6 monografii naukowych, 57 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 130 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami. Jest redaktorem naukowym 17 prac naukowych. Prowadzi wykłady z logistyki miasta na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, w Polsce, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie i Palestynie oraz na studiach podyplomowych. Swoje prace prezentował na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w obszarze funkcjonowania miast. Posiada duże doświadczenie menedżerskie pełnił funkcje zarządcze najwyższych szczebli w instytucjach bankowych, usługowych oraz w spółkach produkcyjnych w tym z kapitałem zagranicznym. Przebywał na szkoleniach zagranicznych w Holandii, W. Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Był doradcą zarządów firm usługowych działających na rynkach międzynarodowych. Członek kilku rad nadzorczych. Został nagrodzony nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego podręcznik: Podstawy Logistyki Miejskiej. Wydanie drugie poszerzone w 2008 roku otrzymał Nagrodę Specjalną Dziennikarzy za najlepszy podręcznik akademicki. Wydana w 2016 roku nakładem PWE w Warszawie monografia Logistyka miasta otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe w grudniu 2017 r.

    

Dr inż. Andrzej Brzeziński

Kierownik Zespołu Inżynierii Komunikacyjnej w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, kierownik Kursu na audytorów brd, partner w firmie projektowo-konsultingowej TransEko i niezależny konsultant w dziedzinie planowania i projektowania systemów transportowych. Współautor takich dokumentów jak: Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025, Studium układu autostrad i dróg ekspresowych w Polsce (2007-2009), Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego m.st. Warszawy, Kierunki realizacji polityki parkingowej m.st. Warszawy, Strategia ruchu pieszego w Warszawie. Autor licznych projektów studialnych z zakresu planowania systemów transportowych, analiz wykonalności, zbiorowego transportu publicznego i bezpieczeństwa ruchu. Współautor dokumentacji w projektach finansowanych ze środków UE (m.in. dot. tras tramwajowych, tras drogowych, mostów, bezpieczeństwa ruchu i zarządzania ruchem). Współautor projektów organizacji ruchu oraz przepisów i wytycznych projektowania m.in. (Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Warszawie, Katalogu typowych rozwiązań na przejściach dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości wsie, Wytycznych projektowania rozwiązań dla ruchu pieszego). Autor ponad 70 publikacji i referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Konferencji Miasto i Transport w latach 2006-2015.

    

mgr inż. Jacek Ziebura - aktywista rowerowy, przedsiębiorca

Od 2008 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się m.in. doradztwem, planowaniem, rozwojem i promocją infrastruktury rowerowej. W 2013 wspólnie z zespołem (dr Tadeusz Kopta, inż. Bartłomiej Lustofin) stworzył koncepcję turystycznych tras rowerowych dla Województwa Małopolskiego pierwszy tego typu projekt w skali województwa (projekt budowy ok. 600 km obecnie w trakcie realizacji). W 2014 roku zaplanował budowę trasy EuroVelo 11 na terenie sąsiedniego woj. świętokrzyskiego jako przedłużenie trasy z terenu Małopolski (projekt otrzymał dofinansowanie i jest w trakcie realizacji). Autor wielu innych koncepcji komunikacyjnych tras rowerowych. Jest także przedstawicielem DOUZE Cycles oraz Babboe B.V. w Polsce. Od 2010 związany z krakowskim środowiskiem rowerowym, członek Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, w którym koordynuje i realizuje coroczne pomiary ruchu rowerowego. Interesuje się zagadnieniami BRD związanymi z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Z wykształcenie informatyk, w 1999 roku ukończył studia na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Od 1996 do 2013 roku pracował w branży telekomunikacyjnej.

    

mgr inż. Marek Więckowski

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z 1973 r., mgr inż. budownictwa drogowego, obecnie pracownik Politechniki Warszawskiej- starszy wykładowca na Wydziale Inżynierii Lądowej. Prowadzi zajęcia z zakresu budownictwa drogowego i inżynierii ruchu, wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, w tym na kursach dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz na Studiach Podyplomowych Inżynierii Komunikacyjnej, promotor wielu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Uczestnik licznych konferencji oraz staży krajowych i zagranicznych, w tym w zakresie budownictwa drogowego i inżynierii ruchu (m. in. w Transport and Road Research Laboratory w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie). Autor serii artykułów dotyczących budownictwa drogowego i inżynierii ruchu drogowego. Współautor prac badawczych i ekspertyz wykonywanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w tym ekspertyz sądowych. Poprzednio Prezes, a obecnie Członek Zarządu Biura Prac Inżynierskich sp. z o.o., firmy projektowej funkcjonującej od 1991 r., w której wykonano liczne opracowania studialne i projektowe dróg, ulic, skrzyżowań, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem zagadnień inżynierii ruchu drogowego, a w szczególności stałej i czasowej organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej, większość z tych opracowań została wdrożona.

    

mgr inż. Paweł Włodarek

Specjalista w dziedzinie planowania i projektowania dróg i ulic oraz inżynierii ruchu. Wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac naukowo badawczych, studialnych i projektowych dla resortów transportu, urzędów wojewódzkich i miast. Ekspert w zakresie modelowania ruchu w skali mikro i makro oraz wykonywania prognoz ruchu w miastach i na drogach zamiejskich. Prowadzący kursy na Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanych na Politechnice Warszawskiej. Dorobek zawodowy obejmuje studia układów komunikacyjnych (w tym: praca studialna nad układem autostrad i dróg ekspresowych zamawiane przez GDDKiA wraz z budową modeli i prognozowaniem ruchu drogowego, studia w zakresie transportu indywidulanego, zbiorowego i kolejowego, prognozy i modele ruchu, liczne pomiary i badania ruchu w miastach i korytarzach planowanych autostrad i dróg ekspresowych. Audyty BRD, opinie komunikacyjne oraz wytyczne projektowania.

    

Maciej Sobek

Szef Procesu Kolekcji i Dystrybucji w Klastrze North & East Europe DB Schenker. Z operatorem logistycznym związany od 2007 roku, od początku ze sferą operacyjną. Obecnie odpowiada za kwestie zarządzania i organizacji pracy floty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji odbiorów oraz dostaw przesyłek przy spełnieniu wysokich standardów jakościowych oraz efektywności kosztowej.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (kierunek Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw).